Podmínky pro uzavření smlouvy přes online žádost

 1. Zájemce o úvěr uděluje tímto společnosti VITACREDIT s.r.o. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. (v tomto článku dále jen „zákon“) souhlas ke zpracování svých osobních údajů, které VITACREDIT s.r.o. poskytl nebo za trvání smluvního vztahu mezi nimi a VITACREDIT s.r.o. poskytne (dále jen „Údaje“), a to pro účely poskytování finančních služeb v rozsahu předmětu podnikání VITACREDIT s.r.o., zejména pak k plnění povinností dle smlouvy o úvěru a k souvisejícím marketingovým a obchodním účelům.
 2. Zájemce o úvěr uděluje společnosti VITACREDIT s.r.o. jasný a výslovný souhlas s tím, aby pověřený úvěrový pracovník společnosti VITACREDIT s.r.o. pořídil pro potřeby společnosti kopii občanského průkazu, příp. kopii cestovního dokladu a aby společnost VITACREDIT s.r.o. zpracovávala takto nabyté osobní údaje pro účely jednoznačné identifikace zájemce o úvěr a pro účely archivace z důvodu možných řízení vyvolaných na základě smlouvy o úvěru nebo v souvislosti s ní.
 3. Zájemce o uzavření smlouvy o úvěru souhlasí rovněž s tím, aby VITACREDIT s.r.o. poskytla tyto Údaje ke zpracování osobám, které se na základě jiné než pracovní smlouvy podílejí na předmětu činnosti VITACREDIT s.r.o., jakož i dalším smluvním partnerům, a to výhradně za účelem uvedeným v odst. 1 tohoto článku nebo aby jim tyto údaje předala. Tyto osoby včetně VITACREDIT s.r.o. jsou v tomto článku dále označovány též jako „Správci“.
 4. Zájemce o uzavření smlouvy o úvěru souhlasí dále s tím, aby tyto Údaje byly Správci zpracovány, jakož i mezi nimi vzájemně předávány, a to za účelem zkvalitnění péče o klienta, provádění marketingových činností (tj. činností, jejichž účelem je informování klientů o službách a produktech, které jsou prodávány VITACREDIT s.r.o. či jiným Správcem, předkládání nabídek k jejich objednání, zprostředkování či pořízení a vyhodnocování příslušných údajů k těmto účelům, a to i prostřednictvím prostředků elektronické komunikace), informování ostatních Správců o jejich bonitě a důvěryhodnosti a analyzování těchto údajů.
 5. zpracovávají v rozsahu, v jakém jim byly ze strany účastníků smlouvy o úvěru poskytnuty v souvislosti s návrhem na uzavření smlouvy či s jakýmkoli jiným právním vztahem existujícím mezi daným účastníkem smlouvy o úvěru a příslušným Správcem nebo v rozsahu, v jakém je příslušný Správce shromáždil v souladu s platnými právními předpisy jinak a že Správce zpracovává tyto Údaje k následujícím účelům:
  • k účelu uvedenému v odst. 1 tohoto článku,
  • za účelem jednání o uzavření smlouvy a plnění práv a povinností z uzavřené smlouvy,
  • za účelem ochrany životně důležitých zájmů účastníků smlouvy o úvěru, jakož i pro účely ochrany práv Správce, příjemce nebo jiných dotčených osob,
  • za účelem oprávněného zveřejňování Údajů v souladu s platnou právní úpravou,
  • k předávání jejich jména, příjmení a adresy za účelem nabízení obchodu a služeb v souladu s právními předpisy.
 6. Uvedený souhlas zájemce o uzavření smlouvy o úvěru uděluje dobrovolně, a to na dobu určitou počínaje jeho udělením až do uplynutí doby 10ti let od zániku veškerých závazků či jiných právních vztahů vzniklých mezi daným účastníkem smlouvy o úvěru a VITACREDIT s.r.o., resp. jiným Správcem.
 7. Zájemce o uzavření smlouvy o úvěru se zavazuje Údaje aktualizovat a je oprávněn požadovat, aby daný Správce provedl opravu nepřesných Údajů.
 8. Zájemce o uzavření smlouvy o úvěru prohlašuje, že byl v souladu s ust. § 11 zákona řádně informován o podmínkách zpracovávání Údajů a bere na vědomí zejména poučení:
  • tom, že sdělení těchto Údajů je podmínkou uzavření smlouvy o úvěru
  • právu na informace o tom, jak jsou jeho osobní údaje zpracovávány
  • tom, že pokud dojde ze strany VITACREDIT s.r.o. nebo jiného Správce k porušení povinností uložených zákonem, má právo při splnění zákonných podmínek žádat:
   1. aby se VITACREDIT s.r.o. či jiný Správce zdrželi protiprávního jednání a odstranili závadný stav,
   2. byla provedena oprava Údajů tak, aby byly správné a přesné,
   3. aby byly Údaje zablokovány nebo zlikvidovány, pokud to neodporuje jiným právním předpisům,
   4. zaplacení peněžité náhrady, jestliže uvedeným jednáním bylo porušeno jejich právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména, pokud VITACREDIT s.r.o. nebo jiný Správce neprokáže, že porušení povinnosti nebylo možno zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něj požadovat,
   5. po VITACREDIT s.r.o. nebo jiném Správci náhradu vzniklé škody.
 9. Zájemce o uzavření smlouvy o úvěru prohlašuje, že souhlasí s tím, aby VITACREDIT s.r.o. či jiní Správci poskytovali údaje o jejich účtech souvisejících se smlouvou o úvěru příp. s jinými smlouvami v rozsahu předmětu činnosti VITACREDIT s.r.o. v rámci bankovního i nebankovního informačního systému. Zájemce o uzavření smlouvy o úvěru dále prohlašuje, že souhlasí s tím, aby VITACREDIT s.r.o. používala jeho rodné číslo a pořizovala kopie jejich osobních dokladů. Tento souhlas je neodvolatelný a uděluje se na dobu určitou počínaje jeho udělením až do uplynutí doby 10ti let od zániku veškerých závazků či jiných právních vztahů vzniklých mezi daným účastníkem smlouvy o úvěru a VITACREDIT s.r.o.
 10. Zájemce o uzavření smlouvy o úvěru bere na vědomí, že VITACREDIT s.r.o. je oprávněna zveřejnit ve svých prodejních místech v případě prodlení se splácením úvěru jméno, příjmení (v případě právnické osoby firmu) klienta a spoludlužníka a označení porušené povinnosti.
 11. Zájemce o uzavření smlouvy o úvěru souhlasí s tím, že v případě odstoupení od smlouvy o úvěru nebo jeho zesplatnění může VITACREDIT s.r.o. zveřejnit ve svých prodejních místech, na internetových stránkách VITACREDIT s.r.o., příp. jiným vhodným způsobem, a to jeho jméno, příjmení a označení porušené povinnosti.
 12. Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v této žádosti, jakož i v dalších mnou poskytovaných dokumentech jsou pravdivé a úplné. Beru na vědomí, že uvedené údaje poskytuji společnosti VITACREDIT s.r.o. dobrovolně a to telefonicky či prostřednictvím osoby ve smluvním vztahu ke společnosti VITACREDIT s.r.o. Uvedení nepravdivých údajů může být důvodem k zamítnutí žádosti, po vyplacení finančních prostředků může být důvodem okamžitého zesplatnění poskytnutého úvěru. Souhlasím s tím, že společnost VITACREDIT s.r.o. je oprávněna ověřit pravdivost a úplnost všem mnou poskytovaných údajů.